Dodatek osłonowy w 2024 roku

Centrum Usług Społecznych w Pleszewie informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 18 stycznia 2024 r. rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek osłonowy można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i paliw, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które weszły w życie 31 grudnia 2023 r.).

Dodatek osłonowy – komu przysługuje?

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe.
Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacane jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.
O dodatek można wystąpić do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania. 

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:
jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2.100,00 zł netto,
wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1.500,00 zł netto. 

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W celu ustalenia prawa do dodatku osłonowego uwzględnia się dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego osiągnięte w 2022 roku.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wyniesie:
– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek może być wyższy, jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2023 r. poz. 2496).

Wtedy możemy liczyć na:
– 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
– 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Gdzie oraz w jaki sposób złożyć wniosek?
Wnioski o dodatek osłonowy w formie tradycyjnej (papierowej) składać należy:
w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, Punkt Obsługi Mieszkańca lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew. Wnioski można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznawania dodatku osłonowego można uzyskać pod nr tel. 62 580 12 05 w godzinach pracy Centrum Usług Społecznych (7:00- 15:00).
 

Załączniki

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (doc)

CUS klauzula dodatek osłonowy (ODT, 139 KB)