Fundusz alimentacyjny

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 877 z póź. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1467).
 3. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia a gdy uczy się w szkole albo w szkole wyższej -do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo tj. na każdy okres świadczeniowy, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w ustawie – z uwzględnieniem terminu ważności orzeczenia,
 • osoba uprawniona to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna,

bezskuteczna egzekucja – to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
  • fundusz alimentacyjny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800zł. Od października 2020r. dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 900 zł na osobę. W przypadku przekroczenia tej kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego a kwotą, którą został przekroczony dochód rodziny.
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł.

Kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł miesięcznie.

Termin załatwienia sprawy

30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzję, którą wraz z uzasadnieniem doręcza wnioskodawcy na piśmie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 2. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (np. Komornika Sądowego, Sądu Okręgowego) stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów.
 3. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
 4. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy tj. osoby uprawnionej do alimentów lub jej przedstawiciela ustawowego, gdy osoba jest nieletnia.
 5. Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – kopia + oryginał do wglądu.
 6. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów gdy takim się legitymuje.
 7. Numer konta osobistego wnioskodawcy – wg ustalonego wzoru.
 8. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy opiekun prawny osoby uprawnionej występuje o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
 9. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 10. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 11. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny.
 12. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu z uwzględnieniem stawki podatkowej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zryczałtowanym podatku dochodowym.
 13. Dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. świadectwo pracy, PIT – 11.
 14. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego (umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym dochód został osiągnięty).

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.