Stypendium szkolne

Zasady przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego

Osoby uprawnione do ubiegania się o stypendium szkolne

  • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki otrzymania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa powyżej.

Osoby ubiegające się o stypendium szkolne zobowiązane są do przedłożenia oryginałów rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

  • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności:

  • śmierć rodziców,
  • ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,
  • pożar mieszkania,
  • inne zdarzenia losowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny.