Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie (zwany dalej MGOPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MGOPS.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W MGOPS dla strony mgops.pleszew.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Strona internetowa mgopspleszew.pl spełnia wymagania w 92.71%.

Strona aktualizowana na bieżąco.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest : Paulina Binek, ul. Słowackiego 19a 1, 63-300 Pleszew, mgops.pleszew@post.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 580 12 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, przy ul. Słowackiego 19a, w którym siedzibę ma Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku umożliwia wjazd do ośrodka dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, widoczny odpowiedni podjazd.
Na poziomie budynku znajdują się przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier. Przestrzenie komunikacyjne budynku umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do wszystkich pomieszczeń w budynku, w których jest świadczona obsługa klienta. W pomieszczeniu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny w formie plany na tablicy informacyjnej.
W pobliżu budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie można wejść z psem asystującym.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu.