Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przeciwdzialanie przemocy domowje

CZYM JEST PRZEMOC?

Przemoc – to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia
i szkody. O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

 • jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą,
 • działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej,
 • osoba wobec, której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia, szkód fizycznych
  i psychicznych.

PODSTAWOWE FORMY PRZEMOCY DOMOWEJ

Przemoc fizyczna– sprawca narusza nietykalność cielesną drugiej osoby np. bije ją, kopie, szarpie, policzkuje, dusi, popycha, krępuje, ciągnie za włosy itp.

Przemoc psychiczna– sprawca narusza godność osobistą ofiary np. krytykowanie, upokarzania, dotkliwe wyzwiska, groźby, zastraszanie, szantażowanie, nękanie, śledzenie, stawianie zakazów i kontrolowania.

Przemoc seksualna– sprawca narusza sferę seksualną ofiary, tzn. siłą lub groźbami zmusza do współżycia, gwałci lub nakłania do innych praktyk seksualnych wbrew jej woli.

Przemoc ekonomicznasprawca narusza własność ofiary lub ją zaniedbuje np. okradanie, celowe niszczenie czyjejś własności, zabieranie pieniędzy, dokumentów, zaciąganie pożyczek na wspólne konto bez wiedzy lub pozwolenia drugiej osoby, zmuszanie do spłacania długów, wyprzedawanie wspólnego majątku bez wcześniejszego uzgodnienia itp. Przemocą ekonomiczną nazywa się też przypadki zaniedbywania dzieci przez rodziców – niezapewnianie im godziwych warunków do życia, pozbawianie jedzenia, odzieży, brak opieki w chorobie, brak wsparcia psychicznego i materialnego.

Zaniedbanie – nazywane jest ukrytą formą przemocy, to niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych i psychicznych drugiego człowieka. Jest to często spotykana forma przemocy wobec dzieci, ludzi starszych oraz wobec osób niepełnosprawnych – przez ich rodziców, dorosłe dzieci, opiekunów czy domowników.

Stop przemocy domowej

Jeżeli czujesz, że jesteś ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, bez względu na to czy jesteś dzieckiem czy osobą dorosłą, przyjdź!

Osoby dotknięte przemocą domową mogą uzyskać pomoc:

1) Centrum Usług Społecznych w Pleszewie – Pleszew ul. Słowackiego 19a, tel. 62 580 12 05

2) Zespół Interdyscyplinarny – Pleszew ul. Słowackiego 19a, tel. 62 580 12 05

3) Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie – Pleszew, ul. Kochanowskiego 6 tel. 47 775 82 00 lub 112

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pleszew, Rynek 1, tel. 62 7428-340

5) Punkt Konsultacyjny Pomocy Ofiarom Przemocy – Pleszew ul. Słowackiego 19a w każdą środę od godz. 13.00 do 15.00

6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Pleszew, ul. K. Wielkiego 7, tel. 62 7420 161

7) Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Pleszew, ul. Wyspiańskiego 6, tel.668 473 977

8) Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 800 120 002

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (DZ. U. 2024, poz. 424) i Uchwały Nr LXXII/624/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pleszewie

W skład zespołu wchodzą:

 • Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Policji,
 • Oświaty,
 • Ochrony zdrowia,
 • Organizacji pozarządowych,
 • Sądu

Czynności podejmowane i realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej obejmuje Procedura „Niebieskie Karty”.

Ideą procedury jest nawiązanie współpracy i działanie interdyscyplinarne – w myśl założenia, że przemoc domowa nie jest wyłącznie zagadnieniem prawno – karnym, ale również socjalnym, psychologicznym i zdrowotnym.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego w Pleszewie jest Centrum Usług Społecznych w Pleszewie
Pleszew, ul. Słowackiego 19A, tel. 62 580 12 05 e-mail: zi@cuspleszew.pl
Godziny pracy
Centrum: od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00