Czyste powietrze

Program „Czyste Powietrze”- zaświadczenie o dochodach

Osoby, chcące skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” 2.0, mogą składać do Centrum Usług Społecznych w Pleszewie. Wnioski o wydanie zaświadczenia o  wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób fizycznych.

Dokument ten jest niezbędny do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?

Wnioski można składać:

  • elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP (do pisma ogólnego należy załączyć wypisany druk zaświadczenia),
  • tradycyjnie (papierowo):                                                                   
  • za pośrednictwem poczty na adres: Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, ul. Słowackiego 19a, 63- 300 Pleszew                                                                                        
  • bezpośrednio w siedzibie Centrum – w Punkcie Obsługi Mieszkańca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

O programie „Czyste powietrze”

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych  źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Skierowany  jest do osób fizycznych – właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą .

W ramach przedmiotowego programu wnioskodawcy mogą pozyskać dofinansowanie na:

– wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na  NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA;

– modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym kolektory słoneczne; 

– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

– mikroinstalację fotowoltaiczną;

– ocieplenie ścian, stropu, podłogi;

– wymianę okien, drzwi, bramy garażowej;

– wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyzy.

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Pleszew działa GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY,który ma swoją siedzibę na Placu Kościelnym 1, pokój nr 2.

W ramach działania punktu od przeszkolonych pracowników można uzyskać:

  1. informacje o zasadach Programu,                                                                                                      
  2. wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
  3. pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników, a także złożyć wniosek o dofinansowanie.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dysponuje stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu, obsługiwanym przez pracownika, spełniający wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiający Wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk.

Szczegółowe warunki i korzyści z udziału w Programie można znaleźć na stronie: 

www.czystepowietrze.gov.pl

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Załączniki

Wzór wniosku o zaświadczenie (ODT, 47 KB)