Opieka wytchnieniowa edycja 2024

Szanowni Państwo,
Gmina Pleszew planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opiekawytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo
  4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Z uwagi na powyższe, osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o wypełnienie zamieszczonej ankiety elektronicznej dostępnej pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDSc6lZkIvETFtlALow3Qm6VChSLxQAbxR_ozqjzXRjSuwWg/viewform?usp=sf_link

lub wydrukowanie ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dostarczenie:

• do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Słowackiego 19 A,
• drogą e-mailową: sekretariat@mgopspleszew.pl

Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zakwalifikowanie do Programu uzależnione jest od spełnienia założeń określonych w Programie „Opieka wytchnieniowa”. Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.

Ankieta jest anonimowa i nie stanowi karty zgłoszenia do programu.

Serdecznie dziękujemy !

Załącznik do pobrania

Ankieta rozeznania potrzeb (DOCX, 46 KB)