Opieka wytchnieniowa

Miasto i Gmina Pleszew już trzeci rok z rzędu przystąpiła do naboru w ramach ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program kierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie i odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie). Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie: sekretariat tel. 62 580 12 05 wew. 11 lub e-mail : sekretariat@mgopspleszew.pl

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.