Dodatek elektryczny

Informujemy, iż od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r., pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127). Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen.

Dodatek wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie,

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie należy do wniosku dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym, które potwierdzi zużycie energii elektrycznej w 2021 roku przekraczające 5 MWh.

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27g ust.1 tej ustawy. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek nie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).,
  • gospodarstwom domowym, w których jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art.4 tej ustawy.

Dodatek elektryczny będzie wypłacany przez Gminę po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

Wnioski można składać:

  • osobiście w siedzibie MGOPS, ul. Słowackiego 19 A, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00,
  • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP na skrzynkę Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie: /MGOPSPLESZEW/skrytkaESP

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 625801205