Informacja dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze na dzień 31 grudnia 2023 r.

Źródło: https://pixabay.com

Ważne informacje

Na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2024 roku zostają wprowadzone istotne zmiany w zasadach określających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Informacja dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze na dzień 31 grudnia 2023 r.

Osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna na dzień 31 grudnia 2023 mogą nadal pobierać wskazane świadczenia na dotychczasowych zasadach w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane. Oznacza to, iż osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i pobierające z tego tytułu świadczenia, nie mogą podejmować zatrudnienia. W przypadku wygaśnięcia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po 31 grudnia 2023 r. będzie można otrzymywać świadczenia w ciągłości na podstawie dotychczasowych regulacji prawnych pod warunkiem uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych w zdaniu poprzednim jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawnością albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych wyżej przysługuje również po upływie okresu zasiłkowego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na który prawo zostało przyznane, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Ważne!

Opiekun osoby niepełnosprawnej do ukończenia 18. roku życia może zrezygnować z pobierania świadczeń na starych zasadach i ubiegać się począwszy od 1 stycznia 2024 o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach.

Nowe zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 roku

Nowelizacja przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza możliwość rezygnacji z pobieranych świadczeń na starych zasadach i złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 roku jest skierowane tylko do osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem (do ukończenia 18. roku życia). Nie jest to już świadczenie związane z rezygnacją z zatrudnienia, co oznacza, iż osoba sprawująca opiekę może podejmować zatrudnienie i jednocześnie pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka. Oznacza to, że w przypadku sprawowania opieki nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci, świadczenie zostanie przyznane w podwójnej wysokości.
Świadczenie pielęgnacyjne będzie można pobierać równocześnie z innymi świadczeniami: świadczeniem rodzicielskim, dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz ze świadczeniami emerytalno-rentowymi.
Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki ma przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

Uwaga

Osoby, które na dzień 31 grudnia 2023 nie miały prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad pełnoletnim członkiem rodziny od 1 stycznia 2024 nie będą mogły się już ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Natomiast pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami będą mogły ubiegać się o świadczenie wspierające realizowane przez ZUS.

Ubieganie się o świadczenie wspierające w ZUS a prawo do dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna, której opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, złoży wniosek o świadczenie wspierające do ZUS, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, osobiście lub też drogą pocztową. Wówczas na czas trwania postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wspierającego w ZUS, wypłata dotychczasowych świadczeń dla opiekuna osoby niepełnosprawnej zostanie wstrzymana. W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wpierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, odpowiednio świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna wypłaca się do miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek oświadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie opiekuna.

Za nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna uważa się świadczenie lub zasiłek wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń dla opiekunów dostępne są u pracowników MGOPS w Pleszewie pod nr telefonu: tel. +48 (0 62) 580 12 05 wew. 22

Świadczenie wspierające przyznawane przez ZUS

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało każdej pełnoletniej osobie niepełnosprawnej, która uzyska decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów.

Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub osoby ją reprezentującej przez odrębną komórkę wyznaczoną przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji wydanej przez wojewódzki zespół, osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjnego PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Wysokość świadczenia wspierającego będzie wynosiła, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% do 220% wysokości renty socjalnej. Świadczenie wspierające jest niezależne od dochodów.

Jeśli osoba sprawująca opiekę nad osobą uprawnioną do świadczenia wspierającego nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie opłacał opiekunowi składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Szczegółowe informacje w sprawie świadczenia wspierającego udzielane są przez ZUS pod nr infolinii Centrum Obsługi Telefonicznej 22 560 16 00, adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl