Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. projektów i analiz

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Specjalista ds. projektów i analiz

Wymiar etatu:

pełny etat

Liczba wolnych stanowisk:

1

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres próbny. Po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie istnieje możliwość przedłużenia umowy.

Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 530 ze zmianami):
  • a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. Wykształcenie minimum średnie
 3. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku
 4. Koordynowanie min. 5 projektów
 5. Nieposzlakowana opinia
 6. Zdolność analitycznego myślenia
 7. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, pracy w grupie, skutecznego porozumiewania się, komunikatywność
 8. Samodzielność i odpowiedzialność
 9. Rzetelność i terminowość, systematyczność, opanowanie i cierpliwość

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość baz danych i systemów zarządzania informacjami
 2. Umiejętność zarządzaniami projektami
 3. Umiejętność administrowania projektem
 4. Komunikatywność, odpowiedzialność
 5. Dobra znajomość obsługi komputera
 6. Mobilność
 7. Dyspozycyjność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Określenie potrzeb i możliwości uczestnictwa w wybranych programach i projektach współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
 2. Tworzenie projektów z zakresu pomocy społecznej współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
 3. Pozyskiwanie partnerów i wykonawców do realizacji projektów oraz inicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją oraz rozliczaniem wdrażanych projektów.
 5. Gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji do instytucji zarządzających.
 6. Uczestniczenie w wypracowaniu modeli, standardów , programów obejmujących działania związane z pomocą społeczną.
 7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie związanym z realizacją projektu współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 8. Wdrażanie i monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.
 9. Prowadzenie ewaluacji działań projektowych.
 10. Przygotowywanie projektów planów finansowych jednostki.
 11. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych.
 12. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora, Zastępcy lub bezpośredniego przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe (jeśli kandydat posiada).
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
 8. CV.
 9. List motywacyjny.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Słowackiego 19a z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. projektów i analiz”, w terminie do dnia 20.10.2023 r. do godz. 9.00.

Aplikacje, które wpłyną do siedziby MGOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośródka Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu wrześniu 2023 roku był wyższy niż 6%.

INFORMACJA!

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą z datą i podpisem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

Data ogłoszenia: 13.10.2023 r.

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

/-/

Dominika Frencel

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie z siedzibą przy ul. Słowackiego 19a , 63-300 Pleszew, tel.: 62 580 12 05.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mail: sekretariat@mgopspleszew.pl

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), , natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art.9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Pleszew, i mogą one zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom realizującym usługi w imieniu i na rzecz administratora.
Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
Podane przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Załącznik do pobrania

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (DOC, 39 KB)