Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który od 24 lutego 2022 r. zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie, nie dłużej niż za okres 120 dni, wypłacane z dołu.

29 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2022, poz. 941).

Świadczenie pieniężne jest wypłacane nie dłużej niż za okres 120 dni od daty przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wnioski przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Pleszewie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00.

Świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie) na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Jak złożyć wniosek

Przez Internet

Wypełnij wniosek oraz dołącz załączniki za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W urzędzie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej

  • pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, załącznik do wniosku a także ankietę weryfikacyjną.
  • udaj się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Słowackiego 19 A.
  • informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Uwaga!

Organ właściwy może uzależnić wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia wykorzystując w tym celu np. formę wizji lokalnej.

Świadczenie wypłacane jest wyłącznie za czas do momentu złożenia wniosku, a na pozostały okres można złożyć kolejny wniosek/wnioski w terminie późniejszym. Można także złożyć jeden wniosek w terminie późniejszym, obejmującym cały okres zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (nie dłużej niż za okres 120 dni od daty przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP).