Świadczenia dla obywateli Ukrainy

Świadczenia dla obywateli Ukrainy udzielane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie świadczy pomoc finansową obywatelom Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy i posiadają nadany numer PESEL.

Uprawnieni mogą skorzystać z następujących świadczeń finansowych

  1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na każdą osobę – przyznawane bez względu na posiadany dochód.
    • Wzór wniosku 300 zł dla Obywatela Ukrainy
    • Załącznik do wniosku – formularz kwalifikujący do przyznania pomocy
  2. Świadczenia pieniężne i niepieniężne – przyznawane na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej – obowiązują kryteria dochodowe. UWAGA! Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje także obywatelowi Ukrainy, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy.
  3. Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych – obowiązują kryteria dochodowe.
  4. Stypendia i zasiłki szkolne – na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – obowiązują kryteria dochodowe.

Wszystkie wskazane powyżej sprawy prowadzone są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, przy ul. J. Słowackiego 19 A, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Wnioski przyjmuje Punkt Obsługi Klienta, gdzie można również otrzymać niezbędne informacje w sprawie świadczeń.

Kontakt telefoniczny: 62 580 12 05, email: sekretariat@mgopspleszew.pl

Wszystkich obywateli Ukrainy zachęcamy do zakładania bezpłatnych rachunków w bankach. Posiadanie rachunku w znaczny sposób usprawni przekazywanie świadczeń. Brak indywidualnych rachunków uniemożliwi skorzystanie z części świadczeń finansowych.