Dodatek węglowy

Informujemy, iż od dnia 17.08.2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r., pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.
Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy będzie wypłacany przez Gminę po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

Wnioski będzie można składać:

  • osobiście w siedzibie MGOPS, ul. Słowackiego 19 A, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00
  • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP na skrzynkę Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie : /MGOPSPLESZEW/skrytkaESP

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 625801205

Pytania i odpowiedzi związane z dodatkiem węglowym

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy