Obiekt monitorowany

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, ul. Słowackiego 19a, 63-300 Pleszew, tel. 62 580 12 05.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mail: sekretariat@cuspleszew.pl

Pani/Pana dane osobowe utrwalone na nagraniach obrazu przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi jakim jest zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów urzędu), ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o strażach gminnych oraz art. 222 ustawy Kodeks pracy .

Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo i obejmuje: wejścia do budynku od wewnątrz i hol z Punktem Obsługi Klienta Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, przy ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew.

Nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane do realizacji celów wskazanych wyżej przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, po tym czasie dane ulegają automatycznemu usunięciu poprzez nadpisanie danych. Nagranie obrazu stanowiące dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa może być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy a następnie podlega zniszczeniu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym usługi w imieniu i na rzecz administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym usługi w imieniu i na rzecz administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).