Klauzula informacyjna ogólna

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Pleszewie z siedzibą przy ul. Słowackiego 19a, 63-300 Pleszew, tel.: 62 580 12 05.
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora pod adresem mail: sekretariat@cuspleszew.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c (RODO), w tym wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (RODO), a także wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej art. 9 ust. 2 lit a i b (RODO) oraz w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w szczególności realizacji zadań wynikających z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, realizacji rządowego programu „Dobry start”, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o systemie oświaty, o Karcie Dużej Rodziny, Kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania karnego, prawo ochrony środowiska, o ochronie zdrowia psychicznego, prawo energetyczne, o dodatkach mieszkaniowych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zatrudnieniu socjalnym, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie ubezpieczeń społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy o dodatku osłonowym, ustawy o dodatku węglowym, ustawy o dodatku dla gospodarstw domowych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/Pana zgoda. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.