Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Pleszewie z siedzibą przy ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew, tel.: 62 580 12 05

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych administratora pod adresem mail: sekretariat@cuspleszew.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę w tym korzystania z praw i obowiązków pracownika i pracodawcy na podstawie przepisów prawa pracy zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, ustawą o pomocy społecznej oraz z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i art. 6 ust. 1 lit. b (RODO) oraz konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, h (RODO), natomiast w zakresie szerszym niż to wynika z przepisów prawa pracy na podstawie wyrażonej zgody w zakresie jakim podanie danych jest dobrowolne art. 6 ust. 1 lit. a (RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Pan/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m. in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.