Wielkopolskie telecentrum opieki

Tytuł Projektu: Wielkopolskie telecentrum opieki

Całkowita wartość projektu: 50 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 45 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 35 000 000,00 zł

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz min. 5 000 osób starszych (60+) oraz min. 1 000 opiekunów nieformalnych.
Projekt przyczyni się do poprawy dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i opiekunów w min. 70 gminach w Wielkopolsce oraz do stworzenia na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora

Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” w Mieście i Gminie Pleszew realizowany będzie w okresie od 01.03.2024 r. do 30.06.2026 r.

Wartość projektu: 428 460,00 zł
Kwota dofinansowania: 385 614,00
Kwota dofinansowania UE: 299 922,00 zł

Działania realizowane w ramach Projektu:
Uruchomiona zostanie funkcja Koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w gminie
Utworzone zostanie Pleszewskie Centrum Wsparcia Seniora – miejsce dedykowane osobą w wieku 60+, które działać będzie w zakresie m.in. informacyjnym, poradnictwa, tworzenia indywidualnych planów wsparcia oraz pomocy w zakresie wysłuchania, rozmowy
Objęcie wsparciem seniorów w ramach Regionalnego Systemu Teleopieki
Realizowane będą usługi:
„Asystent Seniora”, która będzie miała na celu przede wszystkim aktywację społeczną
„Pakiet Wsparcia” dedykowany dla opiekunów nieformalnych, usługa ma na celu wzmocnienie kompetencji opiekuńczych oraz przeciwdziałanie wypaleniu opiekuńczemu
Organizacja społeczności lokalnej

Projekt skierowany jest dla osób w wieku 60+ oraz opiekunów nieformalnych zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Więcej informacji: https://rops.poznan.pl/projekty/dofinansowane-przez-unie-europejska/fundusze-europejskie-dla-wielkopolski-na-lata-2021-2027/wielkopolskie-telecentrum-opieki

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie