Projekt „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”

Tytuł projektu: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”

Okres realizacji: 01.07.2023 – 30.06.2026

Całkowita wartość projektu: 18 749 999,98 PLN

Wartość dofinansowania UE: 13 124 999,98 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych (CUS) w 7 gminach (Partnerach projektu) – Rokietnicy, Śremie, Swarzędzu, Szydłowie, Pniewach, Dopiewie i Pleszewie oraz wzmocnienie 7 Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) i 70 pracowników instytucji regionalnego systemu polityki społecznej w procesie przygotowania do przekształcenia, transformacji OPS w CUS oraz rozwoju usług społecznych i ich jakości.

Projekt skierowany jest do:

a) minimum 200 mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, w szczególności:

 • osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym z problemami psychicznymi i ich otoczenia,
 • osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, starszych, z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnościami,
 • osób kwalifikujących się do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia,
 • osób ubogich pracujących,
 • osób narażonych na wykluczenie społeczne m.in. z powodu uzależnień lub narażenia na przemoc.

Zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu:

 • przeprowadzenie diagnozy potrzeb, potencjału i zasobów mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew,
 • utworzenie i realizacja 4 nowych usług świadczonych w środowisku lokalnym,
 • dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie w niezbędny do funkcjonowania sprzęt

Najważniejsze efekty projektu:

 • Przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie z dniem 1 stycznia 2024 r. w Centrum Usług Społecznych,
 • Minimum 200 mieszkańców otrzyma wysokiej jakości, dostępne usługi świadczone w społeczności lokalnej,
 • powstaną minimum 3 nowe miejsca świadczenia usług.

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie