Program ,,Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto i Gmina Pleszew oraz Centrum Usług Społecznych w Pleszewie przystąpiło do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego na 2024r.

Czym jest opieka wytchnieniowa?

Opieka wytchnieniowa ma odciążyć rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych przez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią opieki wytchnieniowej jest także wsparcie potencjału opiekunów oraz ograniczenie wpływu obciążeń na ich kondycję psychofizyczną. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

Kto może skorzystać?

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1.  dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub:
2.  osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:       

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie).
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Realizatorem tegorocznego projektu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” w Pleszewie ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63 – 300 Pleszew.

Osoba do kontaktu: Maja Wrzeszczyńska tel. 501 – 187 – 587.