Dodatek gazowy

Zwrot VAT za gaz w 2023 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. przed dniem 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

  • O przyznanie refundacji podatku VAT można ubiegać się po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
  • Wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych,

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
  • od 1 sierpnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Kryterium dochodowe dla gospodarstw domowych

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne (UWAGA !!! Dane na fakturze muszą być zgodne z danymi wnioskodawcy),
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski można składać:

  • osobiście w siedzibie MGOPS, ul. Słowackiego 19 A, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00,
  • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP na skrzynkę Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie : /MGOPSPLESZEW/skrytkaESP

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę refundacje podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 62 580 12 05

Dokumenty do pobrania

RODO i informacja dodatek gazowy (ODT, 46 KB)

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT (DOCX, 54 KB)